Evidensbaserade metoder ökar

utbildning

Glädjande kan vi nu konstatera att användandet och implementeringen av riktlinjer för missbruks och beroendevård ökar bland landets enheter som arbetar med missbruksvård. Vid Lunds universitet har några forskare följt upp implementeringen av Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård. I de bedömningsmetoder man fokuserat på har man kunnat se en ökning med tio procent hos socialtjänsten och sexton procent hos psykiatrin. Behandlingsmetoderna som man lyft fram i riktlinjerna hade fått en ökning på 17 procent hos socialtjänsten och 20 procent hos psykiatrin.

Detta är glädjande siffror och ett gott betyg till Sveriges kommuner och landsting som satsat hårt på att implementera Socialstyrelsens riktlinjer med sitt projekt Kunskap till praktik. Kunskap till praktik startades efter ett regeringsbeslut 2008 för att vara ett stöd år landstingen för att på ett smidigt sett kunna implementera riktlinjerna och börja arbeta evidensbaserat med den beroende- och missbruksvård man hade i sin regi. Det har varit ett långt och mödosamt projekt men som nu verkar ha gett frukt och de som söker vård för missbruk- eller beroendeproblematik kan se fram emot att få en vård som till större del vilar på evidens och förhoppningsvis skall då även utfallet i den kommande behandlingen leda till att fler människor skall kunna bryta med sitt missbruk.

En intressant frågeställning är nu när den offentliga missbruksvården börjar anamma riktlinjerna gör då utbildningsorganen det samma? Har Socionomprogrammets utformning förändrats något när det kommer till information och utbildning kring missbruksvård? Fokuseras det mer på de metoder som riktlinjerna rekommenderar? Hur ser det ut på en privat utbildning för en beroendeterapeut? Utbildar man en  behandlingsassistent med de senaste rönen och i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer? Det är en intressant fråga och värd att följas upp då det torde vara viktigt att satsningen görs på gräsrotsnivå och att en kommande behandlare redan från start är skolad i tankesättet att använda sig av riktlinjerna och veta var den senaste forskningen finns att hämta redan innan man börjar sin yrkeskarriär.

Kunskap till Praktik har gjort ett fantastiskt arbete med att kompetensutveckla personal inom den Svenska  missbruksvården. Det fanns vi slutet av 2011 ca 200 metodutbildare som utbildats av KtP som sedan hade utbildat 8000 personer i de olika länen. Dessutom har fler än 11000 gått deras baskurs i riskbruk, missbruk och beroende. Det är vad man kan kalla en kraftansträngning för att öka kompetensnivån hos personer verksamma inom området.

Nu väntar vi med spänning in den nya versionen av Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård som beräknas vara klar nu till våren. Där kommer man att ge en extra uppmärksamhet på  de kvalitetsindikatorer som man ska kunna mäta vid uppföljning av God Vård. Det kommer att bli en intressant läsning och vi hoppas att få återkomma med ett inlägg efter vi har läst den.

Leave a Reply